Zateplování fasád

Proč zateplit fasádu?

Stále aktuálnějším tématem současné doby je šetření energií. V této souvislosti se nejedná pouze o výstavbu nových domů, ale především jde o velké množství starších domů, které je potřeba zrekonstruovat – rodinné domy, panelové domy, chaty.

Z energie, kterou spotřebuje průměrná domácnost, připadá asi 60% na vytápění! Velká část z této energie nám zbytečně uniká stavebními konstrukcemi:

 • střechou až 30%
 • fasádou (vnější stěnou) až 30%
 • podlahou až 7%
 • okny až 16%
 • větráním až 35%

Argumenty proč zateplit fasádu tepelnou izolací

Ekonomické důvody

 • zvýšení energetické efektivnosti – nižší účty za energie
 • zvýšení hodnoty nemovitosti

Technické důvody

 • ochrana konstrukce budovy, zvýšení životnosti budovy (odstranění zatékání do obvodových plášťů, snížení teplotního namáhání nosných konstrukcí, zamezení vzniku koroze ve spojích panelů)
 • odstranění kondenzace vodních par ve stěně
 • ochrana před šířením požáru
 • zachování propustnosti pro vodní páru

Zdravotní důvody

 • zlepšení tepelné pohody v interiéru také v letním období
 • zabránění vzniku plísní
 • zlepšení akustické pohody v domě

Estetické důvody

 • zlepšení architektonického vzhledu budovy

 Při zateplování obvodových stěn v principu uvažujeme o několika možnostech zateplení:

V novostavbách je možné použít nejširší škálu variant zateplení:

 • Různé varianty sendvičových konstrukcí
 • Kontaktní zateplovací systém
 • Provětrávaný zateplovací systém

U rekonstrukcí je možné použít dodatečné zateplení:

 • Kontaktním zateplovacím systémem
 • Provětrávaným zateplovacím systémem

V historických objektech je někdy nutné přistoupit k aplikaci vnitřního zateplení.

Nejrozšířenějším způsobem zateplení je kontaktní zateplovací systém ETICS, na který jsou vhodné výrobky z polystyrénu nebo z kamenné minerální vlny. Skelná minerální izolace je vhodná pro aplikaci do provětrávaných fasád nebo lehkých obvodových plášťů.

 

Co je to vlastně ETICS?

ETICS: vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite Systems.) ETICS je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.
ETAG: jednotná evropská směrnice určující řídící pokyny pro technické schválení konkrétní skupiny výrobků . Pro ČR se stal ETAG aktuální po vstupu do EU a notifikované zkušební laboratoře se těmito pokyny řídí a podle nich postupují. Pro ETICS jde o směrnici ETAG 004 – v ČR dnes jediný správný a platný způsob, kterým si výrobce zabezpečí, pokud ho úspěšně absolvuje, uvedení svého ETICS na trh.
Národní certifikát ETICS: doplněný o stavebně technické osvědčení – obdrží výrobce ETICS po splnění jednotné evropské směrnice ETAG 004, která byla notifikovanými zkušebními laboratořemi převzata jako základní zkušební postup. Tento certifikát opravňuje výrobce prodávat svůj výrobek pouze ČR.

ETA: evropské technické schválení – obdrží výrobce ETICS po splnění předpisu ETAG 004. Toto schválení opravňuje výrobce uvádět svůj výrobek na trh do členských států EU.

 

Skladba systému ETICS

Izolační materiál EPS a MW

Fasádní izolační desky z pěnového polystyrenu (EPS) a minerální vlny (MW) Desky musí splňovat parametry uvedené v ČSN EN 13163 pro EPS a ČSN EN 13162 pro MW a další požadavky dle směrnice ETAG 004 (smyková pevnost, krátkodobá nasákavost)

Fasádní izolační desky – Pěnový polystyren

Vlastnosti:

 • velikost desek 1,0 x 0,5 m
 • součinitel tepelné vodivosti λD ≤ 0,032 (W/mK)
 • třída reakce na oheň E podle ČSN EN 13501–1

Fasádní izolační desky – Minerální vata

Vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti pro desky: ≤ 0,036 W/mK
 • součinitel tepelné vodivosti pro lamely: ≤ 0,040 W/mK
 • třída reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501–1
 • pevnost v tahu k rovině desky min. TR 7,5

Lepidlo a stěrkovací tmel

Lepicí a stěrkovací tmel určený pro lepení všech typů izolace a jako vrchní armovaná stěrka zateplovacích systémů. Splňuje požadavky normy ETAG 004

Výztužná skleněná tkanina

Skleněná tkanina s  protialkalickou úpravou, světlost oka min. 3 x 3 mm (čtvercová nebo obdélníková oka) v rolích. Tkanina splňuje dále tyto parametry:

 • pevnost v tahu při uložení v normálním prostředí min. 40 N/mm
 • protažení při napětí v tahu 1500 N/50 mm max. do 2 %
 • pevnost v tahu při uložení v alkalickém roztoku min. 50 % původní pevnosti

Kotvicí prvek

Plastové talířové hmoždinky s plastovým nebo kovovým trnem slouží k dodatečnému mechanickému upevnění desek EPS a MW k nosné konstrukci. Délka hmoždinek je závislá na tloušťce izolantu a typu materiálu nosné konstrukce. Průměr talíře hmoždinky je min. 60 mm. Návrh typu a počtu hmoždinek se provádí dle ČSN 73 29 02:2012. Plastové hmoždinky pro mechanicky kotvený ETICS s  doplňkovým lepením určuje vždy projektová dokumentace vypracovaná kompetentním projektantem s autorizací.

Příslušenství k systému

Jedná se o materiál k řešení různých detailů (těsnost systému u oken, dveří, atiky, zakládání apod.)

 • hmoždinky a šrouby na zakládací profily
 • zakládací profily – perforované plastové a hliníkové
 • rohové profily – perforované s nalepenou tkaninou
 • dilatační profily
 • začišťovací profily
 • těsnicí pásky
 • lepicí fasádní pásky
 • nízkoexpanzní PU pěna

Podklad povrchové úpravy

Jako penetrační nátěr pod šlechtěné omítky se v systému používají různé typy penetrací s ohledem na to, jaký druh finální omítkoviny je aplikován.

Povrchová úprava

Používají se šlechtěné omítkoviny extra silikonové, silikonové, akrylátové nebo silikátové. Nejčastěji se setkáváme s omítkovinami o velikosti zrn 1,0 mm – 2,5 mm. Natahují se nerez hladítkem a poté se upravují strukturovacím PVC hladítkem. Tyto omítkoviny se dále dělí dle způsobu jejich finální úpravy na:

 • Zatírané
 • Drásané